Advertisement

Membuka Pintu Rejeki Dengan Amalan Surat Al-Waqiah

fadhilah surat al-waqiah

Hartlangit.com - Jika kita ingin rejeki lancar, barokan dan terus bertambah, cobalah dengan mengamalkan surat Al-Waqi'ah secara istiqomah. Dengan mengamalkan surat Al-Waqiah secara istiqomah dapat membebaskan kita dari jeratan hutang, selalu diberikan jalan keluar dari masalah yang berkaitan dengan keuangan dan diberikan rejeki yang datangnya tidak disangka-sangka.


Cara mengamalkan surat Al-Waqi'ah:

Cara mengamalkan surat Al-Waqiah dapat mengikuti petunjuk dari Imam Sajjad yang diriwayatkan oleh al-Majlisi al-Maulana Muhammad Baqir, beliau berkata:

"Surat Al-Waqiah dibaca pada hari senin setiap awal bulan, hal ini dilakukan secara berturut-turut hingga pada hari ke-14. Setiap hari jumlah bacaanya ditambah sesuai bilangan hari, sehingga pada hari ke-14 surat Al-Waqiah dibaca sebanyak 14 kali"

Bacaan Surat Al-Waqiah:

Bismillaahir rahmaanir rahiim.

1. Idzaa waqo’atil waaqi’ah.
2. Laysa liwaqo’atihaa kaadzibah.
3. Khaafidhatur raafi’ah.
4. Idzaa rujjatil ardhu rajjaa.
5. Wabussatil jibaalu bassaa.
6. Fakaanat habaa-am munbatstsaa.
7. Wakuntum azwaajan tsalaatsa.
8. Fa ash-haabul maymanati maa ash-haabul masy amah.
9. Wa ash haabul masy-amati maa ash haabul masy amah.
10. Was saabiquunas saabiquun.
11. Ulaa-ikal muqarrabuun.
12. Fii jannaatin na’iim.
13. Tsullatun minal-awwaliin.
14. Waqaliilum minal-aakhiriin.
15. ‘Alaa sururin mawdhuunatin.
16. Muttaki-iina ‘alayhaa mutaqaabiliin.
17. Yathuufu ‘alayhim wildaanun mukholladuun.
18. Bi-akwaabiw wa-abaariiqa waka'sin min ma’iin.
19. Laa yushadda’uuna ‘anhaa walaa yunnzifuun.
20. Wafaakihatin mimmaa yatakhayyruun.
21. Walahmi thoyrin mimmaa yastahuun.
22. Wahuurun ‘iinun.
23. Ka amtsaalil lu'lu-il maknuun.
24. Jazaa-an bimaa kaanuu ya’maluun.
25. Laa yasma’uuna fiihaa laghwau walaa ta'tsiimaa.
26. ILLaa qaliilan salaaman salaamaa.
27. Wa ash-haabul yamiini maa ash-haabul yamiin.
28. Fii sidrim makhdhuud.
29. Wathalhim mandhuud.
30. Wa dzhillin mamduud.
31. Wamaa-im maskuub.
32. Wafaakihatinn katsiira'tin.
33. Laa maqthuu’atiw walaa mamnuu’ah.
34. Wa furusyinn marfuu’ah.
35. Innaa annsyaa naahunna innsyaa-a.
36. Faja’alnaahunna abkaaraan.
37. ‘Uruban atraabaa.
38. Li ash-haabil yamiin.
39. Tsullatun minal-awwaliin.
40. Watsullatun minal aakhiriin.
41. Wa ash-haabusy syimali maa ash haabusy syimaal.
42. Fii samuumiw wahamiim.
43. Wa dzhillin miyyahmuum.
44. Laa baaridiw walaa kariim.
45. Innahum kaanuu qabla dzaalika mutrafiin.
46. Wakaanuu yushirruuna ‘alaalhintsil’adzhiim.
47. Wakaanuu yaquuluuna a-idzaa mitnaa wakunnaa turaabaw wa’idzhaaman a-innaa lamab’uutsuun.
48. Awa aabaa unaal awwaluun.
49. Qul innal awwaliina wal aakhiriin.
50. Lamajmuu’uuna ilaa miiqaati yawmin ma’luum.
51. Tsumma innakum ayyuhaadh dhaalluunal mukadz dzibuun.
52. La-aakiluuna min syajarin min zaqquum.
53. Famaa li-uuna minhaal buthuun.
54. Fasyaaribuuna ‘alayhi minal hamiim.
55. Fasyaaribuuna syurbalhiim.
56. Haadzaa nuzuluhum yawmaddiin.
57. Nahnu khalaqnaakum falawlaa tushaddiquun.
58. Afara-aytum maa tumnuun.
59. A-antum takhluquunahu am nahnul khaaliquun.
60. Nahnu qaddarnaa baynakumul mawta wamaa nahnu bimasbuuqiin.
61. ‘Alaa an nubaddila amtsaalakum wanunsyi-akum fii maa laa ta’lamuun.
62. Walaqad ‘alimtumun nasy-atal uulaa falawlaa tadzakkaruun.
63. Afara aytum maa tahrutsuun.
64. A-antum tazra’uunahu am nahnuzzaari’uun.
65. Law nasyaa-u laja’alnaahu huthaaman fadzhaltum tafakkahuun.
66. Innaa lamughramuun.
67. Bal nahnu mahruumuun.
68. Afara-aytumul maa-al ladzii tasyrabuun.
69. A-antum annzaltumuuhu minalmuzni am nahnul munnziluun.
70. Law nasyaa-u ja’alnaahu ujaajan falawlaa tasy-kuruun.
71. Afara-aytumun naaral latii tuuruun.
72. A-antum ansya'tum syajaratahaa am nahnul munsyi-uun.
73. Nahnu ja’alnaahaa tadzkirotan wamataa’al lil muqwiin.
74. Fasabbih bismi rabbikal ’adzhiim.
75. Falaa uqsimuu bimawaaqi’in nujuum.
76. Wa innahu laqasamul law ta’lamuuna ‘adzhiim.
77. Innahu la qur-aanun kariim.
78. Fii kitaabin maknuun.
79. Laa yamassuhu illaal muthah haruun.
80. Tanziilun min rabbil ’aalamiin.
81. Afabihaadzaal hadiitsi antum mudhinuun.
82. Wataj’aluuna rizqakum annakum tukadz dzibuun.
83. Falawlaa idzaa balaghatil hulquum.
84. Wa antum hiina-idzin tanzhuruun.
85. Wanahnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubshiruun.
86. Falawlaa in kuntum ghayra madiiniin.
87. Tarji’uunahaa in kuntum shaadiqiin.
88. Fa ammaa in kaana minal muqarrabiin.
89. Farawhuw warayhaanuw wajannatu na’iim.
90. Wa ammaa in kaana min ash haabil yamiin.
91. Fasalaamun laka min ash haabil yamiin.
92. Wa ammaa inkaana minal mukadz-dzibiinadh dhaalliin.
93. Fanuzulun min hamiim.
94. Watashliyatu jahiim.
95. Inna haadzaa lahuwa haqqul yaqiin.
96. Fasabbih bismirabbikal 'adzhiim.

Terjemahan surat Al-Waqiah:

1. Apabila terjadi hari kiamat.
2. Tidak seorangpun dapat berdusta tentang kejadiannya.
3. (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain).
4. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
5. Dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluluh-luluhnya.
6. Maka jadilah ia debu yang beterbangan.
7. Dan kamu menjadi tiga golongan.
8. Yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
9. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
10. Dan orang-orang yang beriman paling dahulu, merekalah yang lebih dulu (masuk surga).
11. Mereka itulah yang didekatkan (kepada Allah).
12. Berada dalam jannah (surga) kenikmatan.
13. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
14. Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
15. Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata.
16. Seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan.
17. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
18. Dengan membawa gelas, ceret dan sloki yang berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
19. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
20. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih.
21. Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.
22. Dan (didalam surga itu) ada bidadari-bidadari bermata jeli.
23.laksana mutiara yang tersimpan baik.
24. Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.
25. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa.
26. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.
27. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu.
28. Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
29. Dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya)
30. Dan naungan yang terbentang luas.
31. Dan air yang tercurah.
32. Dan buah-buahan yang banyak.
33. Yang tidak berhenti (berbuah) dan tidak terlarang mengambilnya.
34. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.
35. Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung.
36. Dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan.
37. Penuh cinta lagi sebaya umurnya.
38. (Kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan,
39. (yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
40. Dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.
41. Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu?
42. Dalam (siksaan) angin yang amat panas, dan air panas yang mendidih.
43. Dan dalam naungan asap yang hitam.
44. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
45. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewahan.
46. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar.
47. Dan mereka selalu mengatakan: “Apakah bila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami akan benar-benar dibangkitkan kembali?
48. Apakah bapak-bapak kami yang terdahulu (dibangkitkan juga)?
49. Katakanlah: “Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian,
50. Benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.
51. Kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan,
52. Benar-benar akan memakan pohon zaqqum,
53. dan akan memenuhi perutmu denganya.
54. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas.
55. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
56. Itulah hidangan untuk mereka pada hari Pembalasan”.
57. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan?
58. Maka terangkanlah kepadaKU tentang nutfah yang kamu pancarkan.
59. Kamukah yang menciptakannya, atau Kamikah yang menciptakannya?
60. Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-sekali tidak akan dapat dikalahkan,
61. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (dalam dunia) dan menciptakan kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
62. Dan Sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)?
63. Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.
64. Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamikah yang menumbuhkannya?
65. Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kamu heran dan tercengang.
66. (Sambil berkata): “Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian”
67. bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak mendapat hasil apa-apa.
68. Maka terangkanlah kepadaKU tentang air yang kamu minum.
69. Kamukah yang menurunkannya atau Kamikah yang menurunkannya?
70. Kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?
71.  Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan (dengan menggosok-gosokkan kayu).
72. Kamukah yang menjadikan kayu itu atau Kamikah yang menjadikannya?
73. Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir.
74. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang Maha Besar.
75. Maka Aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran.
76. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui.
77. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia,
78. pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh),
79. tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.
80. Diturunkan dari Rabbil ‘alamiin
81.  Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini?
82. kamu mengganti rezeki (yang Allah berikan) dengan mendustakan Allah.
83. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan,
84. Padahal kamu ketika itu melihat,
85. Dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. Tetapi kamu tidak melihat,
86. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah)?
87. Kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya) jika kamu adalah orang-orang yang benar?
88. Adapun jika dia (orang yang mati) termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),
89. Maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta jannah (surga) kenikmatan.
90. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan,
91. Maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan.
92. Dan adapun jika dia termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat,
93. Maka dia mendapat hidangan air yang mendidih,
94. Dan dibakar di dalam jahanam.
95. Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu keyakinan yang benar.
96. Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Maha Besar.


Demikian informasi tentang membuka pintu rejeki dengan amalan surat Al-Waqiah yang dapat kami sampaikan pada artikel kali ini. Untuk informasi lain seputar Dunia Spiritual dan Supranatural dapat dibaca pada artikel Harta Langit yang lain.

Semoga bermanfaat
Terima kasih

Post a Comment for "Membuka Pintu Rejeki Dengan Amalan Surat Al-Waqiah"

UNTUK PEMESANAN BENDA PUSAKA: